Varerne leveres direkte til din dør
0,00 DKK
 0,00 DKK0
STORFORMAT
TILMELD NYHEDSBREV

Navn:
E-mail:
 
Kundeservice
Vi besvarer normalt alle henvendelser indenfor max. 24 timer.

HANDELSBETINGELSER

Nedenstående handels- og leveringsbetingelser, gælder for alle leverancer fra pksmarketing.dk

1. Tilbud og aftale

1.1) Hvis pksmarketing.dk har afgivet et tilbud, er det bindende for pksmarketing.dk i 14 dage fra tilbuddets afgivelse.
1.2) Såfremt et layout (hvilket som helst layout), godkendes af kunden, må det kun bruges i forretnings øjemed, hvis pksmarketing.dk udfører selve trykarbejdet ellers hvis det aftales med pksmarketing.dk
1.3) Ved print generelt, kan der forekomme farveafvigelser på +/- 5 %.
1.4) Når man handler på pksmarketing.dk kan der betales således:
  • betal med Mastercard
  • betal med Maestro kort
  • betal med VISA/Dankort
  • betal med VISA kort
  • betal med VISA Electron
  • betal via Bankoverførsel (reg.nr.: 2141, kontonr.: 4389 425 058)
1,5) Billeder og angivne dimensioner er vejledende - dvs. at pksmarketing.dk kan ikke stilles til ansvar for afvigelser. Vi bestræber os naturligvis på, at oplysningerne i webshoppen er så korrekte som overhovedet muligt.
 
2. Pris

2.1) Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.
2.2.1) Har bestilleren anmodet pksmarketing.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk eller lignende, er pksmarketing.dk berettiget til at få dette arbejde betalt pksmarketing.dk til enhver tid gældende timetakst.
2.3) Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er pksmarketing.dk berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1) Arbejde, der på løber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet pksmarketing, dk. Viser det sig at være ufuldstændige, uegnet eller mangelfulde eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer pksmarketing.dk inden arbejdet i gangsættes.  Hvis der er prisændringer, skal det oplyses kunden inden arbejdet påbegyndes, og kunden skal acceptere dette.
2.4) Så vidt det er muligt, sendes varerne direkte til kunden. Omkostninger til transport og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. pksmarketing.dk
bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.
2.5) Ønsker bestilleren - og påtager pksmarketing.dk sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 
3. Levering

3.1) Vi sender med GLS, UPS osv.
3.2) Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted hurtigst til den lovede dato +/- 2-0 dage.

 
4. Betaling

4.1) Med mindre andet er aftalt, sker betaling med kreditkort og når ordren bliver afsendt, eller afhentet, trækkes pengene på dit kort.
4.2) Der på løber renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.
4.3) På pksmarketing.dk's anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er pksmarketing.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.4) Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er pksmarketing.dk berettiget til delvis fakturering.
4.5) Hvis købsbeløbet inklusiv 25% moms oversgtiger DKK 20.000, skal købsbeløbet inklusiv 25% moms, betales forud. Når beløbet ses at være indbetalt på vores bankkonto, udføres opgaven.

 
5. Ejendomsforhold

5.1) Samtlige varer fra pksmarketing.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer er sket - pksmarketing.dk's ejendom.
 
6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1) Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører pksmarketing.dk og må ikke uden pksmarketing.dk's godkendelse overlades til tredjemand.
6.2) Hvad pksmarketing.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er, pksmarketing.dk’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
6.3) Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

 
7. Forsinkelse

7.1) Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.
 
8. Mangler

8.1) pksmarketing.dk kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger, et godkendt prøvetryk, elektronisk eller på et fysisk dokument.
8.2) Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
8.3) pksmarketing.dk har ret til mere- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end pksmarketing,dk har pksmarketing.dk's ret til en rimelig mere eller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.
8.4) Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. pksmarketing.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
Reklamationsret - erhverv: erhvervskunder har 12 måneders reklamationsret og er der en mangel skal dette informeres om indenfor 2 måneder efter at den er opdaget,
Reklamationsret - privat: private forbrugere har altid 24 måneders reklamationsret og er der en mangel skal dette informeres om indenfor 2 måneder efter at den er opdaget
8.5) Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter pksmarketing.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 
9. Ansvar

9.1) I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har pksmarketing.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som pksmarketing.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.
9.2) Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
9.3) I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter pksmarketing.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 9.4.
9.4) pksmarketing.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager pksmarketing.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren pksmarketing.dk skadesløs for et sådant ansvar.

 
10. Underleverandører

10.1) pksmarketing.dk er fuld berettiget til helt eller delvis at lade print og tryk arbejde udføre hos underleverandører.
 
11. Købeloven

11.1) Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
 
12. Fortrydelsesret

12.1) Kunden kan kun fortryde en ordre, indtil pksmarketing.dk sætter de kundespecifikke varer i produktion. Alle leverancer fra pksmarketing.dk anses for at være kundespecifikke.
12.2) Hvis kunden fortryder købet inden varerne sættes i produktion - fjernes ordren samt evt. betaling uden omkostninger for kunden.

 
13. Hvis der er noget galt med varen - reklamationsret

13.1) Når du, som erhvervskunde, handler på pksmarketing.dk har du 12 måneders reklamationsret. Det betyder i praksis, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete sag/situation.
13.2) Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal sende e-mail til support@pksmarkting.dk hvorefter du får en label med adresser. Kunden bedes oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt i mailen.
13.3) Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Du bør reklamerer så snart manglen/fejlen opdages og inden varen tages i brug.
13.4) Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, Kopi af ordrebekræftelse eller faktura vedlækkes

 
14. Persondatapolitik

14.1) For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
 
Firmanavn: pksmarketing.dk IVS
Adresse: Flinthøjen 57
Postnr. og by: 8382 Hinnerup
Telefon (mobil): 60 72 66 97
e-mail adresse: info@pksmarketing.dk
webshop: https://pksmarketing.dk

14.2) Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven.     
              
Personoplysningerne registreres hos pksmarketing.dk IVS og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

14.3) Direktøren for pksmarketing.dk IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på http://dandomain.dk, Dandomain er leverandør.

14.4) Oplysninger afgivet til pksmarketiing.dk IVS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

14.5) Som registreret hos pksmarketng.dk IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til pksmarketing.dk IVS via e-mail til
info@pksmarketing.dk.

14.6) Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse via mail (
info@pksmarketing.dk). Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området. Angiv adresse, telefonnummer, mailadresse, url for de relevante nævn der dækker de varer/ydelser der sælges på pksmarketing.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

14.7) Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

14.8) Pr. 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.
ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning).

For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet.
Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden.
Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til f.eks. en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.
EU’s OnlineDisputeResolution: Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning. I henhold til loven skal vi henvise til flg. link - hvis ikke du ønsker at tale med os først;
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
15. Cookies

15.1) En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på
www.cookiecentral.com. På pksmarketing.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.

--- § ---